Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

IM.M. KONOPNICKIEJ W ZBYTKOWIE

NA LATA 2015-2020

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.


Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
4. Statut Przedszkola im.M. Konopnickiej w Zbytkowie


CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA


1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.


Główne kierunki pracy przedszkola to:

 • profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

 • wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,

 • kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,

 • stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by Przedszkole było dla dzieci drugim domem,

 • wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,

 • stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby,

 • stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających aktywność twórczą dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,

 • stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

 • podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,

 • kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,

 • respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na misji i wizji .


  MISJA

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Przygotowanie do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.WIZJA

  • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

  • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.

  • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

  • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są podmiotowo traktowani.

  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.

  • Dzieci wykazują się umiejętnościami proekologicznymi
NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole im. M. Konopnickiej w Zbytkowie mieści się przy ul. Wyzwolenia 49, a powstało w 1979 r.
Budynek przedszkola usytuowany jest w środku wsi, a bogata roślinność w postaci wielu gatunków drzew, krzewów tworzy specyficzny klimat.
Do przedszkola co roku uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci zorganizowane są w 2 grupach :grupa młodsza i grupa starsza.
Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw , łazienkę oraz wspólną szatnię.
Dzieci mogą bezpiecznie bawić się i wypoczywać w ogrodzie przedszkolnym, wyposażony w urządzenia terenowe, tor przeszkód oraz dwie piaskownice.

Przedszkole czynne jest osiem godzin dziennie ( 7.00 – 15.00), od poniedziałku do piątku. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach 8.00-13.00
Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nasze Przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

 

Praca wychowawczo –dydaktyczno –opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE

  1. Stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi:

 • pedagogika zabawy KLANZA

 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • twórcze metody gimnastyki Labana, Kniesów, Orffa

 • alternatywna metoda nauki czytania I. Majchrzak, Domanna

 • Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz

 • Drama

 • Metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej

  1. Programy własne

 • Pogodny i mądry przedszkolak” – autorstwa Anny Franek, Malwiny Wróbel, Joanny Krakowka - program wychowawczy

 • Jestem bystrzakiem”- autorstwa Malwiny Wróbel- program własny

 • Wszystko zaczyna się od przedszkola” autorstwa Anny Franek - program własny

 • Wzorowy przedszkolak” autorstwa Anny Franek - program własny

 

 

3.Prowadzenie przez nauczycielki zajęć dodatkowych

 • kółko teatralne

 • zajęcia logopedyczne

 • religia

 • j. angielski

4. Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach: plastycznych, wiedzy o zdrowiu, ekologicznych itp. (organizowanych na terenie gminy, powiatu , a także kraju)

 1. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych:

 • imprezy wewnątrzprzedszkolne

 • Imprezy międzyprzedszkolne:

Udział placówki w:

 • Przeglądzie europejskim

 • Przeglądzie zdrowotnym

 • Przeglądzie jasełek

 • Przeglądzie recytatorskim

 • Konkursie pieśni patriotycznej i piosenki angielskiej 1. Włączanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne:

 • Góra grosza”

 • Szlachetna paczka

 • Zbiórki dla dzieci potrzebujących i niepełnosprawnych

 1. Udział w akcjach ekologicznych:

 • Uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich; „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” , „Święto drzewa”

 • zbiórka nakrętek, telefonów komórkowych, baterii i makulatury

 • Przeglądzie z okazji Dnia Ziemi

 • Realizowanie programu edukacyjnego ”Kubusiowi przyjaciele przyrody”

 1. Działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci:

 • Konkursy wiedzy o bezpieczeństwie

 • Spotkania z policjantem i „Sznupkiem”

 • Propagowanie akcji „Bezpieczny przedszkolak”

 1. Działania prozdrowotne:

 • Program “Aqua fresh””

 • Spotkania z pielęgniarką i lekarzem

 • Udział w konkursach wiedzy o zdrowiu i plastycznych

 

Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Organem Prowadzącym jest Gmina Strumień, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura Bielko-Biała.


WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:
• zebrania ogólne i grupowe,
• konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
• zajęcia z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
• zajęcia otwarte,
• zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog),
• udział w uroczystościach przedszkolnych,
• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
• udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
• wystawy, wycieczki,

• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie dekoracji i pomocy przy uroczystościach,festynach i balach itp.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych
i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje Przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych

 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
  podtrzymywania tradycji występów dla seniorów naszej miejscowości

 • organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn)

 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy

  Szczególnie aktywnie będziemy współpracować z:

 • Szkołą Podstawową w Strumieniu oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową „Odyseja”– realizacja programu współpracy, gdzie uwzględniono zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości np. jasełka, konkursów, wymiana doświadczeń z nauczycielami.

 • Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Cieszynie – udział w warsztatach, kursach doskonalących i Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspólne z nauczycielem organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców (prelekcje dla rodziców), badania przesiewowe dla dzieci.

 • Biblioteką Publiczną w Zbytkowie – zwiedzanie biblioteki, wypożyczanie książek, uczestniczenie w zabawach edukacyjnych w celu „zaprzyjaźnienia się z biblioteką”, wspólne głośne czytanie, wspólne turnieje sportowe, organizowanie wieczorków poetyckich i wystaw prac plastycznych.

 • Nadleśnictwem w Pruchnej – spotkania z leśnikiem, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, pozyskanie roślin do obsadzenia terenu przedszkola, udział w konkursach i przeglądach, sprawdzanie drzew w ogrodzie przedszkolnym, otrzymywanie choinek bożonarodzeniowych, wycieczki do Nadleśnictwa

 • Gminno -Miejskim Ośrodkiem Kultury – udział dzieci w konkursach, uczestnictwo w spotkaniach teatralnych, muzycznych, udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta, prezentowanie przez dzieci przedstawień, umiejętności tanecznych, wokalnych, zwiedzanie wystaw, wypożyczanie strojów na występy oraz nagłośnienia na uroczystości.

 • Świetlicą Środowiskową w Zbytkowie- oglądanie przygotowanych przedstawień, składanie życzeń świątecznych,

 • Komendą Policji w Strumieniu – pogadanki, zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym, pokazy dla dzieci, wycieczka na Komendę

 • Ochotnicza Strażą Pożarną w Zbytkowie– zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych, pokaz udzielania pierwszej pomocy, tor przeszkód w terenie, przygotowanie pracy plastycznych, występy dla strażaków, wypożyczanie sali na uroczystości i bale, pomoc przy pracach na wysokościach.

 • Przedszkolami Gminy Strumień , Przedszkolem Nr 10 im. J. Tuwima w Czerwionce-Leszczynach–udział w konkursach , przeglądach i różnych uroczystościach , organizowanie wspólnych szkoleń i warsztatów,

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczną w Strumieniu – pomoc materialna dla rodziców potrzebujących, organizowanie stażu pomocy dla dzieci

 • Parafią i Akcją Katolicka w Strumieniu- udział w rekolekcjach, występy jasełkowe w kościele i przeglądzie jasełkowym, udział w uroczystościach i odwiedziny duszpasterskie

 • Gazetami lokalnymi -prezentowanie naszych działań w prasie lokalnej, informowanie o aktualnych ciekawych imprezach i umieszczanie notatek na ich temat, podziękowania dla sponsorów

 • Rzemieślnikami, zakładami pracy, bankami, prywatnymi przedsiębiorstwami, itp.- pozyskiwanie środków na zakup pomocy dla przedszkola, zapraszanie ciekawych osób na pogadanki spotkania.

 • Wyższymi uczelniami - stworzenie możliwości studentom pedagogiki odbywania praktyk i prowadzenia badań do swoich prac semestralnych, licencjackich, magisterskich, udział w przygotowaniu materiału do publikacji książkowej.

 • Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie – organizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Zbytkowa- pomoc w organizacjach jubileuszu, pomoc w planowaniu konkursów i wystaw

 • Stowarzyszenie Gaja, Renegaci - pozyskiwanie sponsorów -wzbogacanie bazy dydaktycznej,

 • współpraca z harcerzami- zachęcanie młodszych do wstępowania do organizacji- spotkanie informacyjne, pomoc podczas organizacji festynu

 • Współpraca z organami nadrzędnymi –Urząd Miejski w Strumieniu, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura Bielsko-Biała – udział w akcjach i przedsięwzięciach, organizowanie narad dyrektorów przedszkoli, składanie życzeń z okazji świat, udział w przeglądach i konkursach, zwiedzanie wystaw tematycznych,przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej


  PROMOCJA PRZEDSZKOLA

  Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 • prowadzenie kroniki przedszkola, albumów zdjęć

 • redagowanie gazetki miesięcznik „Przedszkolak”,

 • organizacja uroczystości międzyprzedszkolnych,

 • prowadzenie strony internetowej placówki

 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na stronie Urzędu Miejskiego w Strumieniu

 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 • upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

 • prowadzenie funpage z informacjami


 

 

EWALUACJA

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola.
Zmodyfikowana Koncepcja pracy Przedszkola została zaopiniowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X