Procedury

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 26 tycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach  (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69),

 • Statut  Przedszkola im. M. Konopnickiej w Zbytkowie

 

§1 BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do

    wieku dziecka i do jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków

    lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie

    pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem

    fizycznym, jak i psychicznym.

3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które

    określają: Instrukcja ppoż. i procedury BHP.

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w

    przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

5. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być praktyczne, wygodne, bezpieczne oraz

    dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt

    dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupie młodszej, pozostawianie

    przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.

6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii,

    w tym łańcuszków i bransoletek.

7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na

    wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie

    pod opieką nauczyciela.

8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, placu zabaw itp. nie wolno dzieciom oddalać  

    się  samowolnie.

9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach.

    Nauczyciel zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzania liczebności grupy.

10.Każde wyjście nauczyciela poza teren przedszkola jest odnotowywane w „Zeszycie

    wyjść”.

11.Każdy wyjazd na wycieczkę poprzedzony jest sporządzeniem karty wycieczki

    i zatwierdzeniem jej przez dyrektora.

12.Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom

     bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im

     przeciwdziałać.

13.Podczas wyjazdów na wycieczki  pod opieką  nauczyciela i jednego opiekuna  pozostaje  

     25 dzieci.

14.Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega okresowej kontroli przez specjalistę

     BHP  oraz przed każdorazowym wyjściem do ogrodu przez pomoc nauczyciela danej  

     grupy.

15.Wszelkie uwagi co do niesprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.    

16.Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się

    pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.

17.Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.

18.Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego

    sali i pomieszczeniach przyległych.

19.Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i nomy obowiązujące w grupie, wdraża je,

    zapoznaje z nimi rodziców dzieci. (KONTRAKT GRUPOWY).

18.W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych

    z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

 

§2 PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

1.Rodzice (prawni opiekunowie):

 1. przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 2. upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 3. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

2. Nauczycielki:

 1. przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
 2. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
 3. sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

3. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7:00 – 8:00;

     ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

4. Rodzice odbierają dzieci do godziny 15.00.

5. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby upoważnione na piśmie przez

    rodziców. Upoważnienie może być w  każdej chwili odwołane lub zmienione.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument

    potwierdzający jej tożsamość i na żądanie osoby dyżurującej okazać go.

7. Osoba dyżurująca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby

    zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić

    dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany

    dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie

    dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15.00, nauczycielka

     zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji

     o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej

     1 godzinę (do 16.00) powiadamiając o zaistniałym fakcie dyrektora placówki.

11. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji

      o niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami.

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

      poświadczone przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu).

 

§3 ZDROWIE

 

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do

     przedszkola.

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące,

    z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie ze zdrowymi dziećmi.

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi

    chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu

    całkowitego wyleczenia.

5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób

    zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciele na bieżąco podają informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych

    zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7. W przypadku zaobserwowania w czasie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpienia

    niepokojących objawów lub zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia, stanowiącego

    zagrożenie dla prawidłowego  funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w grupie

    (np. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha,

    wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne)

    NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica  oraz

    poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o złym stanie zdrowia dziecka

    RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka

    z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor

     podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami

     upoważnionymi przez rodziców do odbioru dzieci.

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji

      lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanych z

      udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz

      wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców o zaistniałym

      zdarzeniu.

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od

      rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego

      potwierdzającego zakończenie leczenia.

12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych

      z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia

      zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

13.W przypadku stwierdzenia u dziecka wszawicy NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK

      NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica.

14. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola po całkowitym wyczyszczeniu głowy.

15. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w  

      postaci zastrzyków, maści czy żelu.

16. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

      rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach, wycieczkach, wyjściach .

      Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców,

      aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze

      i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie

      ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w przedszkolu).

17. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie

      w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

§4 Postanowienia końcowe

 

1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice

    i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw

    i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców oraz wszystkich   

    pracowników przedszkola.

3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu

    opinii Rady Pedagogicznej.

 

Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.09.2015 r.

 i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

                                                            Joanna Krakowka

                                                           Dyrektor Przedszkola im. M. Konopnickiej

                                                           w Zbytkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X