Deklaracja dostępności

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie

 

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole.zbytkow.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2017 Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostęp do treści nie jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

 

Wygląd strony:

 • Serwis nie posiada wygodnej nawigacji ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące
 • brak możliwości zmiana wielkości czcionki
 • zastosowano prawidłowy kontrast
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna
 • tytuły stron nie są prawidłowo wdrożone, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
 • nagłówki są prawidłowo wdrożone
 • nie wszystkie linki są prawidłowo wdrożone
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone
 • każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • większość informacje zawartych w serwisie jest redagowane w sposóbzrozumiały i czytelny,
 • elementy graficznenie wszystkie zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Joanna Krakowka - Dyrektor Przedszkola, e-mail: przedszkolezbytkow@edu.strumien.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723 304 156. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Skontaktuj się z nami


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X