Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://www.zspzablocie.strumien.pl/.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.


Wstęp

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie o nazwie https://www.przedszkole.zbytkow.pl/


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.05.2017 r 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.08.2020 r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.08.2020 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej przedszkolezbytkow@edu.strumien.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu:   33 8570 266. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie, mieści się przy ul. Wyzwolenia 49,
43-246 Strumień:

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada dwa wejścia, usytuowane od strony ul. Wyzwolenia), którymi można się dostać po schodach wprost z poziomu terenu. Budynek nie posiada  rampy dla osób niepełnosprawnych. 

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Na chodach wejściowych oraz na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


Dane teleadresowe Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie.

Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Strumień,

adres e-mail: przedszkolezbytkow@edu.strumien.pl 

numer telefonu:  33 8570 266

 

Pliki do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego.pdf

Skontaktuj się z nami


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X